Napoli's - 12th & Washington - the full menu

Napoli's - 12th & Washington - the full menu
The best white pizza and steak wrap sandwich in town!

Thursday, November 22, 2012

Mangia!Let us give thanks...